NewYorkPolonia >> Artykuł
Send Fresh Flowers Worldwide
CBOS: połowa Polaków oceniła ubiegły rok jako dobry

Data wstawienia: 4 stycznia, 2011

Warszawa (PAP) - Połowa Polaków (50 proc.) oceniła ubiegły rok jako dobry dla swojej rodziny. 39 proc. badanych uważa, że był ani dobry, ani zły, a 11 proc. respondentów uznało go za zły - wynika z najnowszego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS).

Według badań CBOS prognozy na rozpoczynający się rok są nieco gorsze od formułowanych na rok 2010. Mimo spadku optymizmu w ciągu ostatniego roku na ogół przeważa przekonanie, że rok 2011 będzie udany w sprawach prywatnych oraz publicznych.

Ponad połowa (52 proc.) ankietowanych określiła go jako dobry dla nich osobiście; 32 proc. uznała, że był ani dobry, ani zły, a 16 proc. badanych wyraziła przekonanie, że był on zły.

Również ponad połowa respondentów (54 proc.) stwierdziła, że rok 2010 był dobry dla ich zakładów pracy; 30 proc. była zdania, że był on ani dobry, ani zły. W ocenie 12 proc. badanych był zły, a 4 proc. nie potrafiło wyrazić opinii na ten temat.

Z badań CBOS wynika, że miniony rok mniej pomyślny okazał się dla Polski. W porównaniu z rokiem 2009 bilans roku 2010 wypada zdecydowanie gorzej.

Niemal dwie piąte ankietowanych (38 proc.) uważa, że rok 2010 był zły dla Polski. Jako dobry określiła go niespełna jedna czwarta (24 proc.) Polaków, a jako przeciętny jedna trzecia (34 proc.), 4 proc. nie potrafiło zająć stanowiska w tej sprawie.

W ocenie CBOS o negatywnych w znacznej mierze ocenach minionego roku zadecydowały bez wątpienia katastrofa smoleńska oraz powodzie.

Zdaniem przeważającej grupy ankietowanych (43 proc.) miniony rok nie należał ani do szczególnie pomyślnych, ani do szczególnie nieudanych dla świata. Jak dobry uznało go 21 proc. badanych. Jedna czwarta (25 proc.) uważa, że był on zły, a 11 proc. nie potrafiło wyrazić opinii w tej kwestii.

O tym, że rok 2011 będzie lepszy dla nich osobiście jest przekonanych 44 proc. badanych; dla ich rodzin - 42 proc; dla zakładu pracy - 40 proc.; dla Polski - 44 proc.; dla świata - 40. Pozostali na ogół uznają, że rozpoczynający się rok będzie taki sam jak poprzedni. Stosunkowo najmniej osób (od 11 do 16 proc. w zależności od ocenianego aspektu) spodziewa się, że rok 2011 będzie mniej pomyślny niż 2010 rok.

Z analiz CBOS wynika, że optymistami w sferze prywatnej relatywnie częściej są ludzie młodzi, mieszkańcy miast liczących powyżej 100 tys. ludności, a także respondenci mający co najmniej średnie wykształcenie oraz osoby będące w lepszej sytuacji materialnej. Cechy te - jak podkreśla CBOS - sprzyjają także optymistycznym przewidywaniom dotyczącym rozwoju sytuacji w kraju i na świecie.

Poprawy kondycji zakładu pracy stosunkowo częściej oczekują osoby zatrudnione w sektorze prywatnym oraz w spółkach prywatnych i państwowych niż pracujący w instytucjach państwowych czy, tym bardziej, w gospodarstwach rolnych.

Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 7-14 grudnia ubiegłego roku na liczącej 879 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.


Źródło: PAP
Martin Transports International
CalPolonia
AzPolonia